Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie

Inštitút tvoria dve vetvy: združenie Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie a Dielo Ježiša Veľkňaza (Opus J.S.S.), ktoré organicky spolupracujú na im zverených apoštolských dielach.

Dňa 25. marca 1995 Pápežská rada pre laikov uznala Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie za súkromné združenie veriacich pápežského práva, ktorého stanovy boli definitívne schválené 25. marca 2004. Združenie Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie tvoria bratia a sestry.

Dielo Ježiša Veľkňaza (Opus J.S.S.) je klerické, medzinárodné a verejné združenie pápežského práva s fakultou inkardinovať, ktoré zriadila Kongregácia pre klérus dekrétom z 22. mája 2008.

S pohľadom na Ježiša Veľkňaza a podľa jeho vzoru sa klerici Diela Ježiša Veľkňaza snažia žiť a pracovať v duchu služby pre Božie kráľovstvo.

V jednote s pápežom sa Dielo usiluje ponúkať svoju duchovnú pomoc partikulárnym cirkvám, najmä tam, kde je najväčšia potreba podpory a šírenia viery; v ekumenickom duchu sa zaväzuje podporovať dialóg s inými kresťanskými konfesiami; v spolupráci s mužmi a ženami dobrej vôle chce svedčiť o Božej starostlivosti najmä v službe najbiednejším.

Formácia seminaristov pozostáva z absolvovania minimálne dvoch rokov malého seminára, po ktorých nasleduje štúdium filozofie a teológie. Seminaristi sa v určenom čase venujú pastoračným a misijným skúsenostiam v domoch inštitútu. K úplnému začleneniu do OJSS dochádza diakonskou vysviackou.

Laickí bratia, ktorí pomáhajú kňazom v ich pastoračných povinnostiach, absolvujú formáciu pozostávajúcu z dvoch rokov malého seminára a kurzu cirkevných alebo civilných štúdií podľa svojich schopností a záujmov vzhľadom na službu, ktorú budú vykonávať.

Podstata povolania sestier Rodiny Panny Márie spočíva v tom, že svoj zasvätený život obetujú Bohu za posvätenie kňazov. Napĺňajú ho predovšetkým snahou o hlboký život modlitby, obetovaním každodennej služby na tento úmysel a venovaním sa apoštolským dielam, ktoré inštitútu zverili biskupi.

Vzdelávanie a formácia sestier zahŕňa dva roky venované prehĺbeniu základov zasväteného života; po nich nasleduje kurz cirkevnej alebo civilnej formácie podľa schopností a záujmov každej z nich, najmä vzhľadom na apoštolát, ktorému sa budú venovať.

Na konci formácie sú bratia a sestry plne začlenení do združenia Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie slávnostným Zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie pred biskupom. Zasvätením vyjadrujú svoje úplné darovanie sa Kristovi tým, že sa zaväzujú žiť kresťanskú dokonalosť podľa evanjeliových rád.

Spiritualita čerpá svoju silu z Božieho slova, najmä prostredníctvom Lectio divina, z modlitby Cirkvi a zo sviatostného a liturgického života. V jednotlivých domoch sa denne koná eucharistická adorácia a rozvíja sa synovská úcta k Božej Matke. Dejiny Cirkvi si prehlbujú prostredníctvom svedectva a príkladu svätých.

Kňazi pracujú v rôznych partikulárnych cirkvách vo vernej spolupráci s biskupmi a vykonávajú svoj apoštolát podľa pridelenej úlohy. V ich činnosti im pomáhajú laickí bratia a sestry.

Podľa poverenia udeleného biskupmi rozvíjajú apoštolát a misijnú činnosť: kázaním, udeľovaním sviatostí a službou útechy, najmä sviatosťou zmierenia a duchovným sprevádzaním; v prevzatí starostlivosti o farnosti; vo vyučovaní a v riadení diel výchovy, formácie a charity; v starostlivosti o deti, mládež a starých ľudí; v sprevádzaní rodín a v charitatívnej pomoci najmä na misijných územiach.

Bratia a sestry sa okrem pomoci kňazom venujú rôznym činnostiam, ako je služba v kanceláriách OJSS a združenia PDF-FM, vedenie a správa diel, ktorých cieľom je podporovať potreby a poslanie inštitútu.

OJSS a PDF-FM oboznamujú so svojimi aktivitami priateľov a dobrodincov prostredníctvom časopisu Víťazstvo Srdca.

Inštitút v súčasnosti pôsobí v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Holandsku, na Slovensku, v Českej republike, Rusku, Kazachstane, Uruguaji a Spojených štátoch.

Dekrétom Dikastéria pre klérus a semináre z 5. júna 2022, schváleným Svätým Otcom Františkom v osobitnej forme, bolo vedenie OJSS a združenia Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie zverená pápežskému komisárovi v osobe J.E. Mons. Danieleho Libanoriho SJ, ktorému pomáha ko-komisárka v osobe sr. Kataríny Krištofovej SDR. Dikastérium pre klérus a semináre zároveň nariadilo vyšetrovanie predstaveného inštitútu a zastavenie všetkých kontaktov medzi ním a členmi.

Úloha, ktorá im bola zverená, je podľa menovacieho dekrétu definovaná takto: „1. Prevziať riadenie klerického združenia s názvom Dielo Ježiša Veľkňaza a združenia Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie; 2. Overiť spoľahlivosť elementov a záverov, ktoré vyplynuli z apoštolskej vizitácie a jej záverečnej správy; 3. V spolupráci s týmto dikastériom určiť možné budúce smerovanie vyššie uvedených združení Diela Ježiša Veľkňaza a Pro Deo et Fratribus – Rodiny Panny Márie. 4. Vykonávať starostlivú pozornosť voči členom združení, presadzovaním a podporovaním konkrétnej formy spoločenstva prostredníctvom dialógu adekvátneho účelu poslania“.

Z apoštolskej vizitácie OJSS a združenia Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie v rokoch 2021 – 2022 „okrem iných uzáverov jasne vyplynulo nasledovné: 1. potreba prehodnotiť vykonávanie autority, ktorá musí byť spojená s pravdou, aby sa rešpektovalo svedomie; 2. potreba zachovať nadšenie viery mladých ľudí, misionársku horlivosť a apoštolský dynamizmus prostredníctvom adekvátnej formácie“.

„Cesta očisty“, ktorá čaká OJSS a združenie Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie, zahŕňa aj „úprimnú konfrontáciu s tými, ktorí sa v oboch inštitútoch i mimo nich údajne stali obeťami duchovného zneužívania, manipulácie a systému moci, ktorý zaviedol zakladateľ“.

Vymenovanie komisára a ko-komisárky by sa malo chápať ako príležitosť na zásadnú obnovu inštitútu a ako výzva na dokončenie prechodu z jeho fázy založenia do inštitucionálnej fázy, pričom sa jeho riadiace štruktúry prispôsobia potrebám, ktoré dozreli s jeho rastom a rozšírením.

Činnosť komisárov je preto zameraná na to, aby sa v členoch inštitútu rozvíjala zrelá autonómia úsudku a upevňovala spiritualita, ktorá sa má viac zakladať na zdravej tradícii a istom učení Cirkvi. Z toho vyplýva proces revízie formačných krokov, ktorý v prvom rade zabezpečí jasné rozlíšenie medzi funkciou vedenia a duchovným sprevádzaním.

Nakoniec sa ukázalo, že bolo potrebné podniknúť kroky, aby sa zabezpečila ekonomická štruktúra, schopná zaručiť materiálne prostriedky pre tých, ktorí sú vo formácii, ako pomoc pre starších a chorých členov a na podporu misií.

Zo strany inštitútu bolo rozhodnutie Dikastéria pre klérus a semináre prijaté s otvorenosťou a úprimnou túžbou spolupracovať na dosiahnutí stanovených cieľov.

Už dva roky prebieha proces obnovy v inštitútoch PDF-FM a OJSS. Jednotlivé komunity boli vyzvané, aby sa zaoberali aplikáciou nových direktórií, ktoré majú za cieľ organizáciu liturgického života, modlitby, ekonomickej správy a života spoločenstva. V priebehu roka sa uskutoční prehodnotenie naplnenia daných cieľov.

V septembri 2023 sa pri Katakombách sv. Priscily v Ríme začal „noviciát“ pre sestry Pro Deo et Fratribus – Rodina Panny Márie. Napriek odhodlaniu zúčastnených a po dôkladnom preskúmaní zo strany tých, ktorí boli zodpovední za formáciu, sa ukázalo, že očakávané výsledky sa nedosiahli. Preto sa 17. februára 2024 rozhodlo o ukončení tohto formačného projektu.

Pôvodný text: taliančina (predložený text je preklad)