Dielo Ježíša Velkňaza - Rodina Panny Márie

Slovenský biskup Pavol Mária Hnilica SJ († 2006) v roku 1968 na prianie pápeža Pavla VI. založil laické hnutie Pro fratribus s cieľom duchovne a materiálne podporovať prenasledovanú Cirkev vo východnej Európe. Toto hnutie bolo otvorené všetkým, bez ohľadu na stav alebo vek. Keď doň vstúpili mladí ľudia, muži a ženy, ktorí chceli svoj život zasvätiť Bohu, aby sa tak ešte intenzívnejšie mohli venovať šíreniu evanjelia, dostalo toto hnutie nové nasmerovanie.

Rožňavský biskup Mons. Eduard Kojnok († 2011) schválil 14. augusta 1992 na diecéznej úrovni toto spoločenstvo pod novým názvom Pro Deo et fratribus – Rodina Panny Márie (spoločenstvo je všeobecne známe ako Rodina Panny Márie). 25. marca 1995 bolo toto spoločenstvo Pápežskou radou pre laikov povýšené na združenie pápežského práva a jeho štatúty boli definitívne uznané 25. marca 2004.

Pre kňazov PDF-RPM zriadila Kongregácia pre klérus 22. mája 2008 medzinárodné verejné klerické združenie pápežského práva s fakultou inkardinovať. Toto združenie má názov Dielo Ježiša Veľkňaza (Opus J.S.S.) a jeho zakladateľom a prezidentom je kňaz Gebhard Paul Maria Sigl.

S pohľadom na Ježiša Veľkňaza a podľa jeho vzoru sa klerici Diela Ježiša Veľkňaza snažia žiť a pracovať v duchu služby pre Božie kráľovstvo.

Seminaristi študujú v Ríme. Ich formáciu tvorí dvojročná príprava v predseminári a následne filozofické a teologické štúdiá na pápežských univerzitách v Ríme.

Misijní bratia, ktorí pomáhajú kňazom v pastorácii, absolvujú svoju formáciu a vzdelanie taktiež vo formačnom dome Diela Ježiša Veľkňaza.

Podstata povolania apoštolských sestier Rodiny Panny Márie spočíva v tom, že svoje povolanie, svoj zasvätený život obetujú Bohu za posvätenie kňazov. Tento úmysel napĺňajú snahou o hlboký život modlitby a za posvätenie kňazov obetujú aj všetky svoje každodenné práce a povinnosti.

Obdobie vzdelávania a formácie apoštolských sestier v Materskom dome na Slovensku trvá minimálne tri roky. Tento čas slúži na duchovno-spirituálne prehĺbenie ich života, ako aj na prakticko-misionárske dozrievanie sestier. Obdobie formácie sa uzatvára za prítomnosti biskupa Slávnostným zasvätením Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Týmto zasvätením sestry vyjadrujú svoju snúbeneckú odovzdanosť Kristovi a zároveň sa zaväzujú žiť podľa evanjeliových rád život kresťanskej dokonalosti.

Napriek rozdielnej právnej štruktúre žijú obidve spoločenstvá tú istú spiritualitu tak, že Dielo Ježiša VeľkňazaRodina Panny Márie tvoria jedno jediné dielo, jedno spoločenstvo.

Spoločná spiritualita Diela Ježiša Veľkňaza Rodiny Panny Márie sa vyznačuje láskou k Panne Márii, eucharisticko-kňazským duchom a vernosťou Svätému Otcovi. Je orientovaná misionársky a usiluje sa o pravú ekuménu, aby sa naplnil Ježišov prísľub o jednom stáde pod vedením jedného pastiera (Jn 10,16).

Spiritualita čerpá svoju silu z modlitby a zo sviatostného života, a preto – podľa možností – v jednotlivých domoch tohto spoločenstva je každodenná poklona.

Kňazi spoločenstva sú poverení rôznymi úlohami v rámci celosvetovej Cirkvi. Venujú sa pastorácii vo zverených farnostiach a cirkevných ustanovizniach. V pastoračnej činnosti ich podporujú jednak bratia, ktorí podľa svojich možností a schopností pomáhajú v misiách, ale aj apoštolské sestrymisijné pomocníčky Rodiny Panny Márie.

V závislosti od poverenia, daného zodpovedným biskupom alebo miestnou Cirkvou, má vonkajší apoštolát a misijná činnosť najrozličnejšie podoby; zahŕňa v sebe farskú činnosť, vyučovanie v školách a prácu v internáte, starostlivosť o deti, mládež, rodiny a starých ľudí, rôzne charitatívne úlohy predovšetkým na misijných územiach a mnohé ďalšie činnosti.

Misijný časopis, dvojmesačník Víťazstvo Srdca, je vydávaný v šiestich jazykoch (v slovenčine, nemčine, angličtine, taliančine, holandčine a francúzštine) a dáva nahliadnuť nielen do spirituality, ale aj do misijného pôsobenia Diela Ježiša Veľkňaza Rodiny Panny Márie.

V súčasnosti pôsobí spoločenstvo Diela Ježiša Veľkňaza Rodiny Panny Márie v Taliansku, Nemecku a Rakúsku, vo Švajčiarsku, Francúzsku a v Holandsku, na Slovensku a v Čechách, ako aj v Uruguaji, Kazachstane a v Rusku.